Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, ZELNÁ 70, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 

 

ŠKOLNÍ  ŘÁD

Řád nabývá účinnost  od 1.09.2015

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, ZELNÁ 70, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE


ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY


Řád Mateřské školy Brno, Zelná 70, příspěvkové organizace (dále jen MŠ ) upravuje organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a zejména práva a povinnosti dětí, rodičů, zaměstnanců, partnerských organizací s přihlédnutím k místním podmínkám.

Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze :
• Zákona 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním a dalším vzdělávání
• Vyhlášky č.14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání
• Vyhlášky č.43/2006, kterou se mění vyhláška č.14/2005 Sb.o předškolním vzdělávání


Údaje o MŠ :
• Zřizovatelem je MČ Brno – jih
• MŠ je právním subjektem
• Statutárním zástupcem je ředitelka MŠ
• MŠ zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání opírající se o vlastní Školní vzdělávací program
• MŠ je doplňkem rodinné výchovy dítěte předškolního věku
• Součástí MŠ je výdejna stravy, MŠ nemá vlastní kuchyni, jídlo se dováží z MŠ Hněvkovská

• Docházka do MŠ
• Omlouvání dítěte
• Omezení provozu
• Úplata za předškolní vzdělávání
• Bezpečnost dětí
• Předávání informací
• Práva a povinnosti dětí
• Práva a povinnosti učitelky
• Práva a povinnosti rodičů
• Zacházení s majetkem školy ze strany dětí
• Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy
• Organizace dne

Provoz MŠ : 6,30 – 16,30 hodin

Docházka do MŠ :
Příchod do MŠ do 8,30hodin (8,30 – 9,00hod. probíhá úklid chodeb a je třeba aby všechny děti již byly v MŠ ). Polední děti odchází z MŠ 12,20 – 12,40hod.- po 12,40hod. jsou již všechny děti na lehátku a pozdější odchody dětí ruší při poledním klidu. Odpolední děti odchází mezi 15,00 – 16,30 hod.. Děti které v odpoledním klidu nespí si mohou od 13,30 (po úklidu jídelny) hrát nebo dělají pracovní činnost, kterou jim připraví p.uč..
Odvádět mohou rodiče děti v jinou dobu individuálně z rodinných důvodů po dohodě s p.řed. nebo p.uč..V době poledního klidu od 12,40 – 14,30 se děti nevyzvedávají.
Dítě si vyzvedávají zákonní zástupci dítěte nebo jimi pověřená osoba na základě sepsání „zmocnění“ s p.ředitelkou..

Omlouvání dítěte :
Známou nepřítomnost oznámí zákonný zástupce dítěte předem. Pokud nepřítomnost není předem známa, omluví zákonný zástupce dítě neprodleně. Děti se omlouvají den předem nejpozději do 12,45 hod., rodiče odhlašují stravné do sešitu umístěného v šatně dětí. Informace ohledně stravování získávají rodiče na informativních schůzkách, během roku je mají k dispozici na nástěnce. 
Ředitelka může ukončit docházku dítěte do MŠ, a to po dohodě se zřizovatelem, po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže :
a) dítě bez omluvy do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází
b) zástupce dítěte závažným způsobem narušuje provoz MŠ
c) zástupce dítěte neplatí včas úplatu za předškolní vzdělávání nebo stravné, je dlužníkem
d) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte ( první tři měsíce ) lékař nebo poradenské zařízení

Vydávání obědů :
Pokud dítě onemocní, rodiče si mohou vyzvednout oběd pro dítě v MŠ. Oběd zákonnému zástupci nebo pověřené osobě zákonným zástupcem vydá zaměstnanec výdejny a to v době od 11,30 hod. – 11,50 hod.. Jídlo se vydává pouze do jídlonosičů ( žádné jiné nádoby nejsou z důvodu hygieny přípustné ), do jiných nádob zaměstnanec výdejny jídlo nevydá.
Pokud dítě trpí alergiemi na některé potraviny a nebo některé jídlo vysloveně nesnáší, rodiče písemně upozorní zaměstnance MŠ.

Omezení provozu MŠ :
Rozsah omezení nebo přerušení provozu stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka zákonnému zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem. Provoz je možné uzavřít i z nenadálých důvodů ( výpadek proudu, porucha kotle atd. ), v takovém případě řed. upozorní rodiče ihned, jak je to možné. V době omezení nebo přerušení provozu není řed. povinna zajistit umístění dítěte do jiné MŠ, to je povinností rodičů. Pouze v době nečekaného přerušení provozu nebo v době odjezdu na ŠvP, je možné po dohodě s ostatními ředitelkami MŠ v městské části zajistit náhradní MŠ, ale pouze pro zaměstnané matky.  

Úplata za předškolní vzdělávání :
Výše částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných  průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Výši úplaty stanoví ředitel po dohodě se zřizovatelem. Děti, které MŠ navštěvují maximálně 4 hodiny denně platí maximálně 2/3 ze stanovené částky. Netýká se dětí, které v daném roce dovrší 6 roků a v následujícím roce nastoupí povinnou školní docházku, jsou od úplaty osvobozeny. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce a přinese potvrzení od lékaře, lze snížit základní stanovenou částku za příslušný kalendářní měsíc na 2/3. Dítě, které nastoupí předčasně povinnou školní docházku a doložení řediteli přijetí do ZŠ, je po zbývající měsíce docházky do MŠ od úplaty osvobozen.

Bezpečnost dětí v MŠ :
Mateřská škola je u silnice, kde je poměrně velký provoz, proto je nutné dbát zvýšené pozornosti. Vedle budovy MŠ se nachází velké parkoviště pro rodiče, kde je možné zaparkovat. Jinde se parkovat nesmí, jde o nezpevněnou plochu. Rodiče jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při příchodu a odchodu z mateřské školy, nepouštět dítě samotné ale opouštět prostor pouze v jeho doprovodu nebo jimi pověřené osoby. Děti nesmí sami volně pobíhat před školou, rodič plně odpovídá za nedodržení bezpečnosti.
MŠ je opatřena bezpečnostním systémem. Rodiče po zazvonění oznámí svoje jméno učitelce, jinak nebudou vpuštěni do budovy. Za sebou jsou vždy povinni zavřít hlavní dveře.
Pokud jsou již děti ve třídě Zelíček, rodiče jsou povinni dítě předat a převzít od učitelky ve třídě, nesmí posílat dítě do třídy samotné, stejně tak ho učitelka nesmí poslat do šatny samotné. Učitelka zodpovídá za bezpečnost svěřených dětí od doby převzetí dětí od zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby až do doby, než je zase předá zákonným zástupcům nebo jimi pověřené osobě.
Do MŠ se nevnášejí kočárky, musí zůstat za budovou MŠ, v zahradě, na vydlážděné ploše. Vstup do šatny je úzký, jedná se o únikové cesty, které musí zůstat volné, průchodné. Rodiče jsou povinni kola, koloběžky nechávat uzamčeny ve stojanu za budovou MŠ a nevnášet je do budovy nebo šatny dětí.
Na začátku školního roku rodiče oznámí veškeré telefonní kontakty, na které v případě náhlého onemocnění dítěte může pedagog zavolat.
V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte a okamžitě informovat rodiče, co se stalo. Pokud rodiče nemohou ihned pro dítě přijet a je nutné lékařské ošetření, pedagog zajistí doprovod a prvotní lékařské ošetření u nejbližšího dětského lékaře. Doprovod může být jakýkoli zaměstnanec MŠ.
V případě konání akcí, které nejsou v přímé souvislosti s činností školy a účast na nich je dobrovolná a vyžaduje přítomnost rodičů nebo jiné zodpovědné osoby, ti za dítě plně zodpovídají. V průběhu akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti, zejména :
• Pokud se akce koná na zahradě mateřské školy, jsou rodiče seznámeni s používáním herních prvků a zodpovídají za jakékoli jeho poničení
• Pokud se stane úraz, je možné požádat o první pomoc zaměstnance MŠ
• Pokud se jedná o akci, kde děti plní nějaké úkoly, jsou rodiče i děti seznámeni s pravidly, bezpečností a u každého stanoviště je zajištěn dozor dospělé osoby
• V případě táborového ohně je určena zodpovědná osoba, která se o oheň stará od jeho zapálení až do úplného uhašení
• Všichni zúčastnění jsou povinni dodržovat veškerá bezpečnostní opatření

Předávání informací :
Veškeré osobní informace týkající se dětí jsou předávány pouze zákonnému zástupci, který je uveden v rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ. Pouze zákonný zástupce může dát svolení – pro druhého rodiče ( ústní ), pro jinou osobu     ( písemné ), že informace můžeme předat i jiné osobě.

PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ

Práva a povinnosti dětí :
Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte :

Práva :
• Dítě má právo na svobodu projevu
• Dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním
• Postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti
• Dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj
• Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání
• Dítě má právo na plný rozvoj osobnosti
• Dítě má právo na svobodnou hru

Další práva dětí:
• Zvolit si hru nebo činnost podle svého přání
• Na pomoc dospělého
• Být vždy vyslechnut
• Kdykoli se napít - pitný režim
• Být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova
• Dokončit hru

Povinnosti :
Chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku roku, Desatero do třídy.
• Uklízet hračky a ostatní věci na svá místa
• Dodržovat hygienické návyky - mytí rukou mýdlem, čištění zubů, používání kapesníků, samostatné používání WC
• Upevňovat a dodržovat společenské návyky -pozdravit,poděkovat,poprosit,požádat o pomoc             o pomoc
• Dodržovat bezpečnostní pokyny - neběhat mezi stolečky, chodit opatrně po schodech, neubližovat kamarádům, nedělat nebezpečné věci ohrožující vlastní bezpečnost a bezpečnost ostatních dětí
• Neničit hru kamarádům, spory řešit vzájemnou domluvou, nebrat věci, které mi nepatří
• Neopouštět třídu bez domluvy s učitelkou
• Při pobytu venku dbát pravidel bezpečnosti
• Chovat se slušně ke všem osobám pohybujícím se v prostředí MŠ
• Neničit zařízení MŠ ( viz dále )
• Dodržovat bezpečnostní pokyny při pobytu venku a akcích pořádaných MŠ

Práva a povinnosti učitelky :
Kompetence zaměstnanců jsou vymezeny v pracovních náplních

Práva :
• P.učitelka má právo nepřijmout dítě, které nebylo včas přihlášené do MŠ
• Má právo nepřijmout dítě, které se jí jeví jako nemocné a mohlo by ohrozit zdraví ostatních dětí
• Má právo upozornit rodiče na nevhodnost oblečení dítěte a vyžadovat nápravu
• Má právo nevydat dítě jiné osobě, než je zákonný zástupce dítěte nebo osobě k tomu zmocněné, na základě sepsaného zmocnění se zákonným zástupcem
• Odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem pokud by byl v rozporu s Úmluvou o právech dítěte

Povinnosti :
• P.učitelka zodpovídá za bezpečnost a výchovnou činnost svěřených dětí
• Zodpovídá za zajištění ochrany dětí před sociálně patologickými jevy – šikanou, týráním, drogami apod.
• Má povinnost informovat rodiče o změnách při provozu MŠ – úraz dítěte, změna zdravotního stavu
• Zamezit vstupu cizích osob bez prokázání totožnosti a pověření do MŠ
• Nepodávat osobní, soukromé informace o dítěti jiné osobě než zákonnému zástupci, uvedenému v rozhodnutí o přijetí dítěte k docházce do MŠ nebo osobě k tomu zákonným zástupcem určené ( písemným souhlasem )
• Plnit příkazy ředitelky
• Dodržovat pracovní kázeň
• Chránit majetek MŠ, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací a řádně zacházet s inventářem MŠ
• Uchovávat služební tajemství
• Respektovat a dodržovat práva dětí i rodičů

Práva a povinnosti rodičů :

Práva :
• Možnost volného vstupu do MŠ, účastnit se probíhajících činností v MŠ
• Být seznamováni se Školním vzdělávacím programem, mít možnost připomínek a to i anonymně
• Možnost hovorových hodin, po skončení přímé výchovně vzdělávací práce u dětí – po dohodě s učitelkou být seznamováni s chováním dítěte, znalostmi, v nezbytně nutném případě ihned
• Možnost osobního jednání s ředitelkou po předchozí telefonické domluvě na tel. č.776109712
• Účastnit se akcí pořádaných MŠ
• Půjčovat si odbornou literaturu ze školní knihovny
• Ochutnat školní jídlo ( při onemocnění dítěte s sebou domů do jídlonosičů nebo z porce svého dítěte odebrání na ochutnání ),  připomínkovat jídelníček

Povinnosti :
Vymezuje Zákon o rodině č.91/1998 Sb.o rodině
• Dbát na čistotu dítěte
• Nedávat do MŠ dítě, které jeví známky nemoci
• Nedávat dětem žádné přívěsky, prstýnky a jiné šperky
• Dbát na oblečení a vhodné obutí dětí
• Udržovat pořádek v šatně a ve skříňkách
• Platit včas Úplatu za předškolní vzdělávání a Stravné
• Včas odhlašovat a přihlašovat dítě ke stravování
• Dodržovat Školní řád a další dokumenty týkající se provozu MŠ a výchovně vzdělávací práce
• Upozornit učitelku na jakékoli změny v rodině ovlivňující psychický a fyzický stav dítěte, na skutečnosti, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály mimo mateřskou školu – mdloby, nevolnost, úraz atd.
• Upozornit učitelku na výskyt infekčních onemocnění v rodině nebo nejbližším okolí, po nemoci infekčního charakteru přinést potvrzení o bezinfekčnosti

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY A OSTATNÍMI ZAMĚSTNANCI
Práva a povinnosti všech zaměstnanců:

Práva:
• Odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem pokud by byl v rozporu s Úmluvou o právech dítěte
• Možnost zapůjčení inventáře (zejména literatury) se souhlasem ředitelky
• Vyjadřovat se, navrhovat změny v provozu MŠ a výchovně vzdělávacím procesu
• Na 0,5h. přestávky v práci nejpozději po odpracování 6 hodin práce

Povinnosti:
• Plnit příkazy ředitelky MŠ
• Dodržovat pracovní kázeň
• Plně využívat pracovní dobu, zapisovat do Knihy příchodů a odchodů, vést evidenci pracovní náplně a přesčasové práce
• Dodržovat předpisy bezpečnosti práce, protipožární předpisy a ochrany zdraví
• Ohlašovat ředitelce veškeré osobní změny a ostatní údaje týkající se změn v nemocenském pojištění a dani ze mzdy
• Chránit majetek MŠ, řádně hospodařit se svěřenými prostředky a zacházet s inventářem MŠ
• Uchovávat služební tajemství
• Respektovat práva dětí, rodičů, ostatních zaměstnanců a partnerů
• Dodržovat pravidla chování
• Umět naslouchat
• Projevit a pojmenovat city
• Přistupovat ke každému dítěti individuálně
• Povzbuzovat a motivovat
• Být důsledná a pravdomluvná
• Být pružná a spolupracovat s ostatními
• Mýt smysl pro humor
• Vyzařovat přátelství a lásku

Ředitelka:
• Rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytovaného vzdělávání
• Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání, pedagogických pracovníků, vytváří podmínky pro jejich další vzdělávání
• Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti a přijímá následná opatření
• Stanovuje organizaci a podmínky provozu školy
• Zajišťuje seznámení zákonných zástupců s výsledky výchovně vzdělávacího procesu
• Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny
• Předkládá rozbor hospodaření
• Rozhoduje o přijetí a ukončení předškolního vzdělávání
• Rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Provozní zaměstnanci:
• Jejich povinnosti vyplývají z Pracovních náplní a Provozního řádu MŠ
• Jsou přímo podřízení ředitelce MŠ
• Spolupracují s pedagogickými zaměstnanci, rodiči a ostatními partnery
• Respektují všechny zaměstnance MŠ

Ostatní partneři:
Zřizovatel:
• Spolupráci upravují právní normy
• Blíže určuje plán spolupráce

Další partneři:
• Některé vztahy upravují právní normy, další vyplývají z momentální potřeby MŠ:
- SPC, PPP, ZŠ, KHS, MMB, JMKÚ, Městská policie, místní dobrovolní hasiči, logopedická poradna – logopedická depistáž a další

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY DĚTÍ
Pro zacházení s hračkami a materiály jsou dohodnutá určitá pravidla a děti jsou povinny je dodržovat.
K šetrnému zacházení s materiály a zdroji jsou děti vedeny v průběhu celodenních činností a v rámci rozvoje kompetencí.
V případě poškození majetku v důsledku nedodržení daných pravidel jsou děti vedeny k řešení a nápravě.
Pokud situaci nezvládnou vyřešit sami či s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců.
V případě poškození majetku většího rozsahu podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy :
• Ve všech prostorách MŠ včetně zahrady platí zákaz kouření, používání omamných látek a alkoholu
• Zaměstnanci MŠ s dětmi navštěvují pouze známá, bezpečná místa, dbají, aby děti neopustily vymezený prostor
• Při pohybu mimo MŠ děti vždy upozorní na nebezpečí, na způsob chování při nálezu nebezpečných věcí - injekční stříkačky, obvazy apod.
• Vést děti ke zdravému způsobu života - přiměřeně věku a schopnostem seznamovat děti s nebezpečím různých závislostí - drog, alkoholem, kouřením, hráčstvím 
• Vysvětlovat klady zdravého životního stylu a zápory nezdravého
• Vést děti ke kamarádství, neubližovat slabším, nesmát se postiženým - vytvářet příznivé sociální klima mezi dětmi

Prevence :
Komunitní kruh
Spolupráce se zákonnými zástupci
Spolupráce s městkou policií
Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou                                                                                      Výukové programy