Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ


Školní vzdělávací program Mateřské školy Zelná 70

„ BAREVNÁ DOBRODRUŽSTVÍ ZAJÍČKA CHROUPÁLKA „

 

 

1. Identifikační údaje :


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

( Dle zákona č.561/2004Sb.o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon ),§5)


Název programu : „ Barevná dobrodružství zajíčka Chroupálka “

Název školy :Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace

Sídlo školy : Zelná 70, 619 00 Brno – Přízřenice

Ředitelka školy : Romana Vaďurová

Kontakty : telefon - 778 473 138, 778 473 139
                   e-mail : ms.zelna@volny.cz
                   www.mszelna.ic.cz

Zřizovatel : Statutární město Brno, Městská část Brno – jih
                   Mariánské náměstí 152/13
                   617 00 Brno

Kontakty :  www.brno-jih.cz

Školní vzdělávací program zpracovala Romana Vaďurová, ředitelka MŠ, ve spolupráci s kolektivem MŠ

Školní vzdělávací program – platnost od – 1.9.2015
( zpravidla na dobu tří let )

2. Charakteristika školy :


Mateřská škola se nachází v městské části Brno – jih, Přízřenice. Je umístěna v jednoposchoďové vilce, sice u hlavní silnice, ale v krásné velké zahradě. Velká část zahrady je využívána pro pobyt dětí a volné hry. Díky sponzorům a rodičům je vybavena množstvím tělovýchovných prvků pro správný tělesný vývoj a pohybové hry dětí. Zahrada nám také umožňuje věnovat se environmentální výchově dětí,  kterou rozvíjíme pomocí vhodného vybavení jak zahrady - kompostér, záhonky pro pěstování bylin a jiných rostlin, tak i herny ve třídě Zelíček – eko-koutek s mikroskopem, herbářem atd.. Část zabírá ovocný sad. Před  mateřskou školou je zastávka městské hromadné dopravy, chybí zde bohužel vyznačení přechodu. Vedle MŠ bylo vybudováno parkoviště pro rodiče dětí. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při příchodu a odchodu, nepouštět děti samotné, ale dovést je a odvádět v doprovodu dospělé osoby, dávat pozor, aby se děti před MŠ nepohybovaly sami.
V mateřské škole není kuchyně pouze výdejna stravy, strava se dováží z kuchyně MŠ Hněvkovská. Každá třída má samostatnou výdejnu s kuchyňskou linkou a myčkou nádobí.
V přízemí se nachází velká společná šatna pro všechny děti, třída Zajíčků, kde je velká herna s jídelnou, stabilní lehárnou a sociálním zázemím se sprchou. V prvním patře se nachází třída Zelíček, která je prostorově stejná jako třída Zajíčků, šatna personálu se sociálním zázemím a sprchou, kabinet ped. pracovnic a ředitelna. Okna všech místností, kde se pohybují děti, jsou orientovány do zahrady, kde mají děti ráno možnost pozorovat zajíce, bažanty a východ  slunce. Prostředí mateřské školy je téměř venkovské, hodně spolupracujeme s rodiči a ostatními partnery – místními hasiči, městskou policií atd.. Díky různým projektům, kterých se zúčastňují pedagogické pracovnice v rámci dalšího vzdělávání, můžeme dětem nabídnou doplnění výchovně vzdělávacích činností např. o dětský aerobik, cvičení na velkých míčích, získali jsme metodickou pomůcku " Klokanův kufr ", která pomáhá při práci s integrovanými dětmi, při určování diagnostiky a výuce v edukativně-stimulačních skupinách. V rámci účasti v novém projektu bychom se chtěli zaměřit na ekologii a environmentální výchovu dětí, práci s hlínou a keramiku a získat pro MŠ interaktivní tabuli.

Provoz mateřské školy je od 6,30hod. – 16,30hod..

Z historie : Původně národní škola, MŠ byla umístěna jen v přízemních místnostech, v 1. patře byl byt ředitele. Vyučování zde začalo 1. června 1945. V současné době je Mateřská škola po rekonstrukci, došlo k rozšíření z jednotřídní na dvoutřídní MŠ, je vybavena novým nábytkem.

V mateřské škole pracují čtyři pedagogické pracovnice a dvě nepedagogické pracovnice, které zároveň pracují ve výdejně stravy. V každé třídě může pracovat jeden asistent pedagoga z důvodu práce s integrovanými dětmi. Dvě pedagogické pracovnice pracují na celý úvazek a dvě na zkrácený. Od 1.1.2003 je mateřská škola v právní subjektivitě.

Zaměstnanci :

ředitelka - Vaďurová Romana
učitelka - Matulková Klára
                 Mgr.Skládalová Tereza
                 Mgr.Jamborová Miroslava
asistent - Bc.Ondrášková Hana
nepedagogové - Kellnerová Vladislava
                   Kalinová Kateřina

Náš školní vzdělávací program se jmenuje
„ Barevná dobrodružství zajíčka Chroupálka “

Jeho zaměření :
„ Jediným učitelem hodným toho jména je ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní zodpovědnosti “ Autor: Jan Amos Komenský

Spolupráce s Městskou částí Brno-jih

Na požádání obce a při 100% personálním obsazení se MŠ zúčastní :
o kulturního vystoupení při vítání občánků
o vánočního vystoupení
o pomoci při organizování různých kulturních akcí pořádaných MČ Brno-jih

Zástupce MČ Brno – jih pozveme do MŠ :
o na mikulášskou slavnost
o na besídku pro maminky
o na slavnostní ukončení školního roku
o na loučení s  předškoláky

Počátkem kalendářního roku podává p. ředitelka MŠ po dohodě s ostatními pracovnicemi požadavky na opravy a investice, předává zprávu o provedení prověrek PO a BOZP.

Spolupráce ostatními partnery
o spolupráce s místní knihovnou
o spolupráce s místním hasičským sborem – prohlídka hasícího auta, přednáška
o spolupráce s místní policií – preventivní přednášky
o spolupráce se základní školou – společné akce, návštěva ZŠ, návštěva p.uč.v MŠ
o spolupráce s dětskou logopedkou
o spolupráce s PPP

3. Podmínky vzdělávání :

Věcné podmínky :
o Mateřská škola splňuje hygienické požadavky pro předškolní vzdělávání
o Dvě smíšené třídy
o Děti ve věku od 3 – 6let a děti s odloženou školní docházkou, děti s integrací
o Vybavení a uspořádání třídy odpovídá věku dětí
o Hračky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly, měly možnost vlastního volného výběru
o Uspořádání nábytku vytváří koutky pro hry a činnosti dětí
o Ve třídě Zelíček je interaktivní tabule, držák s velkými míči pro pohybové aktivity
o Děti mají dostatek hraček a pomůcek pro hry a ostatní činnosti
o Ve třídě Zajíčků je klavír pro hudebně-pohybový rozvoj dětí, rytmické nástroje
o Děti mají k dispozici během dne várnici s čajem
o Velká zahrada umožňuje celoroční využití
o V prostorách šatny a vstupu do MŠ se nachází nástěnky s informacemi pro rodiče,  výtvarnými pracemi dětí
o Děti se podílí svými výtvory na výzdobě MŠ, stejně tak pedagogičtí pracovníci, snaží se o vytvoření estetického a čistého prostředí pro správný rozvoj dítěte

Životospráva:
o Dodržujeme pitný režim dětí během dne
o Dodržujeme intervaly mezi jídly
o Jídlo dovážíme z MŠ Hněvkovská, vydává p.Kellnerová ve třídě Zajíčků, p.Kalinová ve třídě Zelíček
o Jídlo odpovídá věku dětí, děti mají plnohodnotnou stravu
o Usilujeme o správné stolování, používání příboru
o Máme zasedací pořádek, každé dítě má své místo u stolu
o Rodiče mají možnost ochutnat jídlo při vyzvednutí pro nemocné dítě a zapsat poznámky do sešitu, zpětná vazba pro kuchařky
o Dodržujeme individuální potřebu spánku, dostatek pohybu na čerstvém vzduch

Psychosociální podmínky :
o Po přijetí do MŠ má zákonný zástupce možnost s dítětem navštívit MŠ při pobytu venku nebo v odpoledních činnostech, aby se předešlo adaptačním problémům
o Rodiče mají možnost po domluvě strávit  jeden den v MŠ – rodičovský den
o Při nástupu do MŠ může mít dítě s sebou oblíbeného plyšáka, zmírnění adaptačních problémů
o Snažíme se s dětmi pracovat individuálně, respektovat jejich osobnost
o Snažíme se vytvářet bezpečné a spokojené klima třídy
o Máme vytvořena pravidla slušného a bezpečného chování
o Děti nesmí být zesměšňovány, nesmí jim být ubližováno
o Všichni zaměstnanci spolupracují s rodiči, respektují individuální zvláštnosti dětí
o Podporujeme důvěru v sebe sama

Integrace :
Mateřská škola zajišťuje vzdělávání dětí s integrací, při které uplatňujeme :
o Spolupráci se speciálním pracovištěm, které integraci doporučuje
o Spolupráci s rodiči
o Vypracování plánu osobního rozvoje dítěte
o Žádost o asistenta pedagoga, pokud je doporučen
o Další vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti, studium literatury
o Používání kompenzačních a podpůrných pomůcek, pokud je dostatek finančních prostředků, práce s pomůckou "Klokanův kufr"

Organizace chodu :
o Provoz MŠ je od 6,30 -16,30hod.
o Činnosti během dne probíhají uvědoměle, mohou být přizpůsobeny denním  podmínkám
o Náplň činností vychází z třídního vzdělávacího programu, který vychází ze školního vzdělávacího programu
o Během dne je respektován čas pro hru dětí, řízené činnosti, individuální práci, dostatečný pobyt venku, individuální dobu spánku
o Na chodu školy se podílí všichni  zaměstnanci MŠ
o Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby respektovaly individuální potřeby dětí
o Do organizace jsou zařazeny kroužky pro děti, některé vedou sami pedagogové, některé si hradí rodiče
o V MŠ probíhají  edukativně-stimulační skupinky – příprava na vstup do základní školy
o Během roku probíhají další akce – škola v přírodě, výukové programy pro předškoláky, návštěvy různých výstav, divadel, oslavy narozenin dětí, besídky, společná odpoledne, akce s rodiči atd.

Řízení mateřské školy:
o Kompetence a jasná pravidla práce všech zaměstnanců určuje organizační řád školy, pracovní náplně a směrnice ředitelky
o Klademe důraz na týmovou práci, vzájemnou spolupráci
o Pravidelně probíhají  pedagogické a provozní porady
o Schůzky s rodiči se konají 2x do roka, pokud je potřeba i vícekrát
o Rodiče jsou pravidelně informováni o akcích a ostatních záležitostech týkajících se provozu mateřské školy na nástěnkách, www stránkách
o Spolupracujeme se zřizovatelem, rodiči a ostatními partnery
o Možnost osobních setkání s ředitelkou, učitelkou MŠ, individuální pohovory
o Pořádání společných akcí s rodiči

Personální zajištění :
o V MŠ pracují čtyři kvalifikované pedagogické pracovnice, dvě asistentky pedagoga
o Účastní se různých seminářů a školení v rámci DVPP
o P.ředitelka je zaměřena na výtvarnou činnost, výtvarné práce dětí publikuje v časopise Tvořivý Amos
o V MŠ pracují dvě provozní zaměstnankyně – část úvazku jako školnice, část úvazku ve výdejně stravy

Všichni zaměstnanci spolupracují, navzájem se podporují a pomáhají si

Spoluúčast rodičů:
 První informativní schůzka pro rodiče nových dětí
 Pravidelné schůzky s rodiči
 Pomoc rodičů při drobných opravách
 Zpětná vazba - vstupní dotazník, sešit připomínek, poděkování, anketa k danému tématu, dotazník 1x za tři roky

4.Organizace vzdělávání:

o Mateřská škola je dvoutřídní
o Třída Zajíčků je naplněna do 25 dětí, třída Zelíček do 20 dětí
o Věkové složení tříd je - Zajíčci 3-6let, Zelíčka 4-6let, děti s odkladem školní docházky a děti s integrací
o Děti jsou přijímány na základě elektronického zápisu, vytvořeného OŠMT MMB, jednotného pro město Brno, který obsahuje stanovená kritéria a bodové ohodnocení

ORGANIZACE DNE

Zajíčci

6,30 - 8,30 : scházení dětí, hry a činnosti podle volby dětí, individuální a řízené, vzdělávací hry a činnosti, komunitní kruh
8,45 - 9,15 : postupná svačina
8,30 - 9,40 : vzdělávací hry a činnosti, pohybové hry a činnosti, příprava předškoláků, možnost volného vstupu rodičů a účast v činnostech dětí ( po předchozí domluvě s pedagogickými zaměstnanci )
9,40 - 9,55 : hygiena, převlékání, příprava na pobyt venku
9,55 -11,55: pobyt venku, pohybové hry a činnosti na zahradě, možnost volného vstupu rodičů a účast v činnostech dětí
11,55-12,10: převlékání, hygiena, příprava na oběd
12,10-12,30: oběd, odchod domů dětí, které jdou po obědě, hygiena, převlékání – příprava na odpočinek
12,30-14,30: četba nebo poslech pohádky, odpočinek, děti, které nespí 13,30 vstávání, volné nebo řízené individuální činnosti u stolečků
14,30-15,00: vstávání, převlékání, hygiena, svačina
15,00-16,30: spontánní hry a činnosti dětí, individuální vzdělávací hry a činnosti dětí, rozcházení dětí, možnost volného vstupu rodičů a účast v činnostech dětí ( po předchozí domluvě s pedagogickými zaměstnanci )


Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo řízeně. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby byly vedeny přirozeným dětským způsobem.

ORGANIZACE DNE

Zelíčka

6,30 - 8,00 : scházení dětí, hry a činnosti podle volby dětí, přechod do své třídy
8,00 - 9,15 : hry a činnosti podle volby dětí, individuální a řízené vzdělávací hry a činnosti, komunitní kruh
8,45 - 9,15 : postupná svačina
9,15 - 9,55 : vzdělávací hry a činnosti, pohybové hry a činnosti, příprava předškoláků, možnost volného vstupu rodičů a účast v činnostech dětí ( po předchozí domluvě s pedagogickými zaměstnanci )
9,55 - 10,05 : hygiena, převlékání, příprava na pobyt venku
10,05-12,05 : pobyt venku, pohybové hry a činnosti na zahradě, možnost volného vstupu rodičů a účast v činnostech dětí
12,05-12,15 : převlékání, hygiena, příprava na oběd
12,15-12,40 : oběd, odchod domů dětí, které jdou po obědě, hygiena, převlékání – příprava na odpočinek
12,40-14,40 : četba nebo poslech pohádky, odpočinek, děti, které nespí 13,30 vstávání, volné nebo řízené individuální činnosti u stolečků
14,50-15,00 : svačina, hygiena,
15,00-15,30 : spontánní hry a činnosti dětí, individuální vzdělávací hry a činnosti
15,30-16,30 : přechod do třídy zajíčků, volné hry, možnost volného vstupu rodičů a účast v činnostech dětí, postupné rozcházení dětí domů


Veškeré činnosti mohou být během dne upravovány, probíhají skupinově nebo individuálně, spontánně nebo řízeně. Vše se přizpůsobuje potřebám a zájmům dětí, aby byly vedeny přirozeným dětským způsobem.


5. Charakteristika vzdělávacího programu :

Filosofie školy :

,, Jediným učitelem hodným toho jména je ten, který vzbuzuje ducha svobodného přemýšlení a vyvinuje cit osobní zodpovědnosti "

Cíle a záměry
o Rozvíjet samostatnou osobnost se základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu.
o Vytvářet a rozvíjet harmonicky rozvinutou osobnost, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získala věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro její další život.
o Není smyslem práce učitelky sledovat výkony dětí, ale především zabezpečit psychickou i fyzickou pohodu dětí a podmínky pro optimální vývoj každého jednotlivého dítěte.
o Výchova bez nároků způsobuje stejné škody jako nároky nepřiměřené
o Usilovat o tělesný rozvoj jedince a uvědomění si vlastního těla, radost z pohybu, vytvářet a rozvíjet zdravé životní návyky a postoje.
o Rozvíjet  kultivovaný projev, komunikativní schopnosti a dovednosti, vytvářet základy dovedností, které předcházejí čtení a psaní.
o Rozvíjet estetické cítění, vnímání, fantazii a představivost, umět vyjádřit své pocity a prožitky.
o Vytvářet a rozvíjet schopnosti samostatně se rozhodovat a nést zodpovědnost za své chování, podporovat zájem podílet se na společném životě a činnostech ve škole i rodině.
o Poznávat lidské hodnoty, soucítění a solidaritu se slabými a ohroženými, předávat kulturní dědictví a tradice.

Formy a metody :
o Prožitkové učení, které je založeno na zážitcích dítěte
o Smyslové vnímání je základem přirozeného poznávání
o Zdělávání přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emočním potřebám dítěte
o Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností
o Využíváme spontánní projevy, nápady a zvídavost dětí
o Vzdělávací nabídka je založena na aktivní účasti a individuální volbě dětí
o Uspokojování potřeb dětí a respektování soukromí
o Osobní příklad chování všech zaměstnanců školy

6. Vzdělávací obsah

Je rozpracován do deseti integrovaných bloků. Bloky jsou závazné pro všechny pedagogické pracovníky, jejich obsahová náplň vychází ze vzdělávacích oblastí RVP pro předškolní vzdělávání a vymezuje vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na konci předškolního období.

Vzdělávací oblasti :
1. Dítě a jeho tělo
2. Dítě a jeho psychika
3. Dítě a  ten druhý
4. Dítě a  společnost
5. Dítě a svět 

Plněním integrovaných bloků, které jsou dále rozpracovány v Třídním vzdělávacím programu, směřujeme ke klíčovým kompetencím :

Klíčové kompetence:
1. Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální a personální
5. Kompetence činností a občanské

„ Barevná dobrodružství zajíčka Chroupálka “ – jméno dostal zajíček na základě vyhlášené soutěže pro rodiče a děti vymyslet jméno pro zajíčka. Děti sami potom vybraly hlasováním to, které se jim nejvíce líbilo. Autorem všech básniček, které ŠVP obsahuje, je Romana Vaďurová. Každý blok obsahuje období jednoho měsíce, ke každému bloku je přiřazena jedna barva a během plnění děti vytvoří po dobu jednoho roku barevnou duhu, ke které postupně mohou doplňovat zvířátka, obrázky, nápady pro další práci. Při svém putování zajíček potká na začátku každého bloku zvířátko, které ho bude celý blok doprovázet a pomáhat mu plnit zadané úkoly. Zvířátka si budou děti vyrábět sami, zajíčka bude mít každá třída jako maňáska. Každý blok začne úvodním příběhem, který mohou děti vymýšlet spolu s učitelkou a sami postupně doplňovat, záleží na jejich představivosti a fantazii.

Integrované bloky

ZÁŘÍ

Měsíc podzimní říje zvěře, platí i pro další měsíc. Barva červená – jablko – muchomůrka

Charakteristika
Motivační příběh. Blok je zaměřen na seznámení s dětmi, kolektivem MŠ, prostředím školky, zvládáním adaptačních problémů a chováním ve školce. Seznámit děti se základními druhy ovoce a zeleniny, jednoduchými pracemi na zahradě, péčí o prostředí MŠ. Důležitost ochrany přírody, lesa, stromů. Co nám dává les, jak se v něm máme chovat, kdo v lese žije, divoká zvířata, jedlé a jedovaté houby.

Činnosti:
o Hry na téma přátelství
o Dramatické činnosti, četba pohádek a příběhů s poučením
o Skupinové tvoření Desatera správného chování do třídy
o Manipulační činnosti k vytváření správných hygienických návyků a stolování
o Práce s obrázky, knihami
o Jednoduché pracovní činnosti na zahradě
o Výtvarné činnosti
o Práce s knihou, atlasy
o Výlet do lesa, návštěva chráněného stromu v okolí
o Práce se dřevem
o Dětský aerobik - Muchomůrka

Záměry a cíle:
o Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
o Osvojení poznatků k podpoře osobní pohody i pohody prostředí
o Rozvoj komunikativních dovedností
o Rozvoj samostatnosti
o Seznamování s pravidly chování k druhým
o Osvojení si poznatků o svém těle, zdraví a jeho ochraně
o Poznat základní druhy ovoce a zeleniny, poznávání podle obrázků, seznamování s jejich důležitostí pro naše zdraví zahrad
o Rozvoj poznatků o práci na zahradě, o péči o stromy
o Zvládat jednoduché pracovní úkoly
o Poznávat různé druhy pracovního nářadí
o Poznávat různé druhy hub – jedlé, jedovaté
o Poznávat druhy stromů, péče o ně, užitek z nich, jak dlouho roste strom, chráněné stromy
o Vytvářet povědomí o ochraně přírody

Podtémata :
 Moji noví kamarádi
 Jak je to správně
 Já do lesa nepojedu
 Stojí, stojí bedla
 Spadla hruška zelená

Očekávané výstupy:
o Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví
o Zvládnout základní prostorovou orientaci
o Uplatňovat základní hygienické návyky
o Naslouchat druhým, domluvit se, spolupracovat s ostatními
o Poznat a pojmenovat většinu toho, co dítě v MŠ obklopuje
o Odloučit se na určitou dobu od rodičů
o Respektovat vytvořená pravidla
o Navazovat kontakty s dospělými

Doplňkové aktivity:
 Vstupní dotazník pro nové děti
 Schůzky s rodiči
 Výlet do lesa
 Návštěva chráněného stromu v okolí
 Účast na akci MČ ,, Komárovský podzim ,,

V úrovni kompetencí:
1. Dítě se orientuje v řádu a dění v prostředí MŠ
2. Řeší problémy, na které stačí
3. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky
4. Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá, spolupodílí se na společných rozhodnutích
5. Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky a rozumí jejich smyslu


ŘÍJEN:

Podzimní říje zvěře, Barva hnědá – listí – medvídek:

Charakteristika:
Motivační příběh, Blok je zaměřen na změny v přírodě, přírodní úkazy jako je vítr a jeho pozitivní i záporné vlivy. Význam vody pro život na naší planetě, pro člověka, kdo žije ve vodě, rozvíjení vztahu k přírodě a smyslového vnímání. Úklid zahrádek, kde spí zvířátka, chystání zvířátek k zimnímu spánku, vytváření zásob, hledání, sběr přírodnin – žaludy, kaštany.

Činnosti:
o Sluchové činnosti
o Hudebně pohybové hry, poslouchání zvuků, hry s rytmickými nástroji
o Výtvarné a tvořivé činnosti
o Hry s vodou, pokusy
o Práce s obrázky, atlasy, pracovními listy
o Hudebně pohybové hry
o Relaxační a odpočinkové hry

Záměry a cíle:
o Rozvoj a užívání všech smyslů, smyslového vnímání
o Posilování přirozených poznávacích  citů, radosti z objevování
o Vytváření povědomí o přírodním prostředí
o Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
o Vytvoření povědomí o sounáležitosti s neživou přírodou, planetou zemí
o Vést děti k ochraně životního prostředí
o Rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení

Podtémata:
 Foukej, foukej větříčku
 Počasí je na draka
 Prší, prší
 Jaro, léto, podzim,zima
 Plavala rybička

Očekávané výstupy:
o Vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit podle pokynu
o Ovládat dechové svalstvo
o Vnímat  a rozlišovat sluchově zvuky  a tóny
o Popsat situaci jak skutečnou, tak podle obrázků
o Odhadovat podstatné znaky
o Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
o Být citlivé ve vztahu k přírodě a věcem
o Vnímat, že svět má svůj řád, že změny jsou přirozené
o Všímat si změn a dění ve svém okolí

Doplňkové aktivity:
 Návštěva akvária
 Vycházka k řece
 Návštěva hasičů
 Drakiáda

V úrovni kompetencí:
1) Soustředěně zkoumá, experimentuje
2) Postupuje cestou pokusu a  omylu
3) Dovede využívat prostředky, se kterými se běžně setkává – knihy, atlasy
4) Ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit
5) Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje


LISTOPAD:

Listí padá ze stromů. Barva černá – noc – havran.:

Charakteristika:
Motivační příběh. Blok je zaměřen na časové rozlišení, co děláme během celého dne, zkracování dnů, upevňování znalosti dnů v týdnu, měsíců v roce. Pozorování změn barevnosti v přírodě, rozvíjení znalosti základních barev, barev doplňkových. Kam odlétli někteří ptáci a jiní přilétli, čím se v zimě živí, kde přespávají. Vytváření vědomostí o tom, z čeho se vyrábí oblečení, jak a kde vzniká, co jsou to přírodní a umělé materiály, význam a různé druhy oblečení. Rozvíjení jednoduchých pracovních činností, práce s dětským nářadím, lidské tělo.

Činnosti:
o Práce s obrázky, třídění, řazení
o Pantomimické scénky, dramatizace pohádek
o Rytmizace říkadel, hra na tělo
o Výtvarné hry s barvou, míchání, vytváření barevných odstínů, otiskování listů
o Pracovní činnosti na zahradě, úklid, hrabání listí

Záměry a cíle:
o Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
o Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
o Rozvoj řečových schopností, porozumění textu
o Posílení zájmu, tvořivého sebevyjádření
o Rozvoj estetického cítění, vkusu
o Posilování prosociálního chování v rodině, v prostředí MŠ
o Rozvoj schopnosti přizpůsobit se změnám vnějšího prostředí

Podtémata:
 Malířova paleta
 Podzimníček panáček
 Jak jde čas
 Co děláme celý den
 Císařovy nové šaty

Očekávané výstupy:
o Zachovávat správné držení těla
o Ovládat koordinaci ruky a těla
o Pojmenovat části těla
o Formulovat otázky a odpovídat
o Záměrně pozorovat, všímat si nového, změněného
o Zorganizovat hru
o Respektovat potřeby jiného dítěte, rozdělit si s ním úkol
o Začlenit se do třídy a mezi své vrstevníky
o Zacházet šetrně s pomůckami
o Vyjadřovat představy pomocí výtvarných technik
o Zvládat jednoduché praktické situace, pomáhat pečovat o okolní prostředí

Doplňkové aktivity:
 Práce na zahradě
 Listové odpoledne
 Odpoledne s tátou – světýlka
 Vycházka do parku – Lužánky

V úrovni kompetencí:
1) Aktivně si všímat, co se kolem děje
2) Rozlišuje řešení, která jsou funkční a která ne
3) Rozumí slyšenému, ovládá řeč
4) Samostatně rozhoduje o svých činnostech
5) Chápe, že zájem o to, co se děje kolem, pracovitost, činorodost je přínosem


PROSINEC

Doba adventu je spjata s prosbou. Barva zlatá – řetěz a světla na stromečku – kometa.

Charakteristika:
Motivační příběh. Blok je zaměřen na seznamování dětí s tradicemi, vytváření kladných postojů a vztahů k rodině, k blízkým lidem, rozvíjení kladných citových prožitků, citové prožívání slavnostní nálady a atmosféry vánočních příprav. Uvědomování si špatného chování některých jedinců, znát některé špatné vlastnosti lidského chování, jak je můžeme ovlivňovat. Rozvíjení slovní zásoby dětí, umět si zapamatovat krátký text, procvičování a rozvíjení hudebního cítění dětí, kladného vztahu k hudbě poznávání a určování různých druhů surovin, seznamování s výrobou vánočního cukroví. Rozvíjet sociální cítění k ostatním, vytvářet povědomí o tom, že ne každý má rodinu, rodiče, blízké, co je to nadační sbírka, k čemu a komu slouží.

Činnosti:
o Poznávání některých druhů surovin, práce s obrázky, časopisy
o Praktické činnosti –tvoření a pečení cukroví
o Koláže, vystřihování, lepení
o Nacvičování básniček, písniček
o Dramatizace pohádek
o Rozhovory, vyprávění
o Pohybové a poslechové činnosti
o Příprava a realizace besídky

Záměry a cíle:
o Osvojení si poznatků o zdraví
o Rozvoj produktivních řečových schopností
o Rozvoj kultivovaného mluvního projevu
o Rozvoj hudebního cítění
o Rozlišovat vůně, chutě
o Vytváření základů pro práci s informacemi
o Rozvoj mravního cítění a prožívání
o Posilování vztahu a chování ve vztahu k ostatním lidem
o Vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění

Podtémata:
 Neposední čerti
 Brzy budou vánoce
 Co to voní, kdo to ví
 Nejsem sám

Očekávané výstupy:
o Sladit pohyb s rytmem a  hudbou
o Zacházet s drobnými pomůckami, materiálem, hudebními nástroji
o Umět stolovat
o Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí
o Naslouchat druhým, sledovat řečníka i obsah
o Chápat slovní vtip a humor
o Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu
o Chápat prostorové pojmy, odhalovat podstatné znaky, vlastnosti
o Umět pozdravit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví
o Přizpůsobit se společnému programu, přijímat autoritu

Doplňkové aktivity:
 Mikuláš
 Vánoční slavnost
 Odpoledne s mámou
 Zpívání pod stromečkem – akce MČ Brno-jih
 Návštěva města, vánoční výzdoba

V úrovni kompetencí:
1) Poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
2) Chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli
3) Dokáže vyjadřovat nálady a pocity
4) Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým
5) Uvědomuje si svá práva a práva druhých, chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu


LEDEN

Nejstudenější měsíc, tvoří se ledy. Barva modrá – led – ptáček modráček.

Charakteristika:
Motivační příběh. Blok je zaměřen na seznamování se změnami života zvířat v době zimního spánku, jak můžeme pomoci, aby zimu přežila, kdo se o ně stará, vytváření poznatků o volně žijících zvířatech, kde přezimují ptáci, kteří tu zůstávají nebo na zimu přiletěli, jména ptáků a jejich mláďata. Vytváření poznatků o tom, jak vzniká sníh, led, proč v zimě klesá teplota, čím jsou způsobeny změny počasí, jak je tomu v jiných zemích, vyprávění o zimních sportech, oblečení a péčí o své zdraví. Proč ve vysokých horách led netaje, co je Arktida, co je ledovec. Kde sníh není nikdy a podobně. Na přípravu předškoláků na zápis do ZŠ, znát své jméno, město a místo, kde žiji, jména rodičů, jakou práci dělají a podobně.

Činnosti:
o Hry tvořivé a konstruktivní
o Výtvarné hry na sněhu
o Zimní sportování
o Pokusy s vodou
o Hry na rozvoj jemné motoriky, modelování, stříhání
o Pracovní listy
o Hudební a dramatické činnosti
o Hry s textilem, koláže

Záměry a cíle:
o Ovládání pohybového aparátu, protahovací cviky
o Osvojení si poznatků k podpoře bezpečí
o Rozvoj kultivovaného projevu
o Rozvoj paměti
o Vytváření pozitivního vztahu k učení
o Získání schopností ovlivňovat vlastní situace
o Rozvoj interaktivních dovedností
o Rozvoj schopnosti projevovat se autenticky
o Seznamování s místem, ve kterém dítě žije

Podtémata:
 Sněhuláček panáček
 Zimní spánek
 Knižní království
 Brzy půjdu do školy

Očekávané výstupy:
o Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
o Mít povědomí o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc, požádat o pomoc druhého
o Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
o Učit se nová slova a  aktivně je používat
o Využívat zkušeností  k učení, postupovat a učit se podle pokynů
o Částečně se orientovat v čase
o Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch vyrovnat se s ním
o Těšit se z hezkých a příjemných zážitků
o Aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn
o Spoluvytvářet pohodu prostředí

Doplňkové aktivity:
 Nejhezčí sněhulák
 Návštěva ekocentra
 Návštěva knihovny
 Bobování
 Schůzky s rodiči

V úrovni kompetencí:
1) Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
2) Nebojí se chybovat
3) Domluví se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly
4) Při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje
5) Svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat


ÚNOR

Led se v tomto měsíci noří, láme a puká. Barva bílá – sníh – sněhulák.

Charakteristika:
Motivační příběh. Blok je zaměřen na poznávání dobra a zla pomocí pohádkových příběhů, prohlubování poznatků o tom, co je správné a co ne, upevňovat kladné postoje a chování, posilování přirozených poznávacích citů. Rozvíjení fantazie, představivosti a hravosti dětí při vymýšlení pohádkových příběhů, rozvíjení řečových a jazykových schopností, na období masopustu, karnevalového veselí. Seznamování dětí s některými dětskými spisovateli, rozvíjení kladných citových vztahů ke knize, vytvářet podvědomí o důležitosti knihy pro náš další rozvoj.

Činnosti:
o Práce s atlasy, obrázky, knihami
o Třídění, přiřazování
o Poslechové hry, poznávání některých ptáků podle zvuku
o Pohybové a taneční hry
o Výtvarné činnosti, výroba  masek,
o Četba a  dramatizace pohádek
o Vyprávění příběhů podle obrázků
o Manipulační činnosti, výzdoba školky

Záměry a cíle:
o Osvojení si poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě
o Rozvoj řečových schopností, naslouchání a porozumění
o Osvojení si elementárních poznatků o znacích, abeceda
o Poznat své napsané jméno
o Rozvoj osobní spokojenosti
o Rozvoj kooperativních dovedností
o Vytvoření postojů ke světu, kultuře
o Poznávání jiných kultur
o Rozvíjet kladný vztah k přírodě a péči o ni

Podtémata:
 Z pohádky do pohádky
 Ať žije karneval
 Knižní království
 A co naši ptáčkové

Očekávané výstupy:
o Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla
o Zacházet s grafickým a výtvarným materiálem
o Postarat se o sebe a své osobní věci, svlékat se, oblékat se
o Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
o Vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
o Chápat časové pojmy
o Vyjádřit svou fantazii v tvořivých a výtvarných činnostech
o Být citlivé ve vztahu k přírodě a živým bytostem, chránit živé tvory
o Přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou
o Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí
o Pozorně naslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení
o Sledovat a rozlišovat rytmus
o Zvládat jednoduché praktické situace

Doplňkové aktivity:
 Karneval
 Návštěva knihovny
 Výroba krmítek

V úrovni kompetencí:
1) Soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje
2) Známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně
3) V běžných situacích  komunikuje bez zábran
4) Umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
5) Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně


BŘEZEN

Březí dobytek rodí nebo může jít i o čas bříz. Barva žlutá – pampeliška – kuřátko.

Charakteristika:
Motivační příběh. Blok je zaměřen na pozorování změn v přírodě, roční období, nástup jara, první jarní den, probouzení přírody, rozkvétání květin, pučení stromů. Rození mláďat, domácí zvířata a jejich mláďata. Velikonoční svátky, tradice, vynášení Mařeny. Seznámení s životem včel, významem, jak vzniká med, seznamování s některými druhy hmyzu, poznávání, určování. Poznáváním číselné řady, počty, početními operacemi, přiřazováním a porovnáváním.

Činnosti:
o Porovnávání počtů, třídění, porovnávání, odhad
o Operace s materiálem
o Grafické napodobování čísel
o Přímé pozorování přírodních jevů a rozhovor o výsledku pozorování
o Třídění obrázků
o Výtvarné činnosti, otiskování, modelování
o Experimentování, manipulace se surovinami
o Činnosti směřující ke zdravým životním návykům
o Hry s přírodninami
o Příprava velikonoční výstavky

Záměry a cíle:
o Vytváření  zdravých životních návyků
o Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka
o Rozvoj poznatků o funkci čísel
o Rozvoj schopnosti plně prožívat city
o Rozvoj kooperativních dovedností
o Rozvoj projevovat se autenticky
o Vytváření povědomí o přírodních rozmanitostí
o Prohlubování poznatků o ročních dobách
o Prohlubování poznatků o významných tradicích a zvycích

Podtémata:
 Voňavé jaro
 Pilné včelky
 Doktor Zdravíčko
 Jedna, dvě, tři, čtyři, pět …
 Hody, hody, doprovody

Očekávané výstupy:
o Rozlišovat pomocí smyslů - chutě, vůně
o Zvládnou zdravotně preventivní návyky
o Mít povědomí o zdravé výživě
o Popsat situaci skutečnou, podle obrázků
o Učit se nová slova, ptát se na slova, kterým nerozumí
o Poznat některé číslice
o Nalézat nová řešení
o Odmítnou podílet se na nedovolených činnostech, v případě potřeby požádat o pomoc
o Tvořit a vyrábět z přírodnin
o Osvojit si poznatky v rozsahu praktických zkušeností a dostupných ukázek

Doplňkové aktivity:
 Vynášení Mařeny
 Velikonoční výstavka
 Návštěva ekocentra

V úrovni kompetencí:
1) Objevuje a všímá si souvislostí
2) Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
3) Chápe, že být aktivní, iniciativní, komunikativní, je výhodou
4) Dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
5) Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem


DUBEN

Duby začínají pučet. Barva zelená – tráva – žabka.

Charakteristika:
Motivační příběh. Blok je zaměřen na rozvíjení pozitivního pohledu na péči o životní prostředí, třídění a zpracování odpadů, rozvíjení kladných citových postojů, vlastního názoru, seznamování s různými přírodními úkazy, zajímavostmi, životem ve vodě a u ní, vodními živočichy. Upevňování samostatnosti dětí při odloučení od rodičů, umět se sám o sebe postarat, překonávat strach a smutek, být samostatný, pomáhat mladším zvládat odloučení. Upevňování znalostí o dopravním ruchu, dopravních prostředcích, rozvíjení schopnosti odhadnout rizika nedodržování dopravních předpisů a jejich následky, určování základních dopravních prostředků.

Činnosti:
o Pracovní činnosti, úklid zahrady, zahradních domků
o Ekologické činnosti
o Práce s obrázky, třídění
o Výukové počítačové hry
o Praktické a výtvarné činnosti, zpracování odpadového materiálu
o Rozhovory, vyprávění, vlastní zkušenosti
o Konstruktivní činnosti
o Výlet do města – pozorování dopravních prostředků, značek
o Činnosti směřující k prevenci úrazů, bezpečnosti na cestě

Záměry a cíle:
o Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře bezpečí
o Rozvoj paměti a pozornosti
o Přechod  od názorného myšlení k pojmovému
o Rozvoj estetického cítění a prožívání
o Uvědomění si vlastní identity
o Spolupodílet se a spolupracovat na ochraně životního prostředí
o Vytváření povědomí o existenci ostatních národností
o Vytváření povědomí o sounáležitosti s planetou

Podtémata:
 Znám křišťálovou studánku
 Čím se rád vozím
 Zákaz skládky
 Hurá do školy v přírodě

Očekávané výstupy:
o Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkoly,  udržovat pořádek, uklidit po sobě
o Samostatně vyjadřovat mínění, úsudky
o Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma
o Rozlišovat některé obrazné symboly – dopravní značky, označení nebezpečí
o Vést jednoduché úvahy
o Řešit problémy, úkoly, myslet kreativně
o Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás
o Chovat se citlivě a ohleduplně

Doplňkové aktivity:
 Návštěva města
 Dopravního hřiště
 Návštěva letiště
 Škola v přírodě
 Pálení čarodějnic

V úrovni kompetencí:
1) Má elementární poznatky světě lidí, přírody
2) Problém řeší na základě nápodoby či opakování
3) Ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a je možno se jim učit
4) Rozpoznává nevhodné chování, vnímá lhostejnost, ubližování
5) Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije


KVĚTEN

Dříve máj, Jungmann roku 1805 použil květen. Barva růžová – květy ovocných stromů – prasátko.

Charakteristika:
Motivační příběh. Blok je zaměřen na seznamování dětí s důležitostí každého člověka pro společnost, čím může být užitečný, znát své místo v rodině, kolektivu, upevňování citového vztahu k rodině, kamarádům, znát a předcházet rizikům při kontaktu s cizí osobou, umět vyřídit jednoduché vzkazy, úkoly, prosby i odmítnutí, snažit se rozhodovat sám za sebe a nést odpovědnost za své chování. Poznávat lidské tělo, některé orgány a jejich funkci, smysly. Prohlubování poznatků o místě bydliště, o naší zemi, vytváření poznatků o světě a naší sounáležitosti s ním, vytváření základů pro práci s informacemi. Prohlubování znalostí o rostlinách, jejich významu, péčí o ně, listnaté a jehličnaté stromy, názvy, užitek z nich. Rozvíjení smyslového vnímání, spolupodílet se na péči o okolí MŠ.

Činnosti:
o Hudebně pohybové, hry na rytmické nástroje
o Dramatizace pohádek, práce s textem
o Přednes, recitace, dramatizace, zpěv
o Příprava a realizace besídky
o Praktické činnosti, pokusy, péče o rostliny, sázení
o Výtvarné a tvořivé činnosti
o Hry námětové na téma rodiny, přátelství
o Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jaho částí
o Práce s knihou, atlasy

Záměry a cíle:
o Rozvíjení v oblasti hrubé motoriky
o Osvojení si poznatků o těle
o Rozvoj produktivních řečových projevů
o Rozvoj kultivovaného projevu
o Rozvoj mravního vnímání, cítění a prožívání
o Rozvoj pozitivních vztahů k rodině, vnímat své postavení v ní
o Rozvoj sociální citlivosti, respektu
o Rozvoj společenského vkusu
o Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
o Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Podtémata:
 Maminka má dneska svátek
 To je můj domov
 Co to voní
 Já jsem tady

Očekávané výstupy:
o Vnímat všemi smysly
o Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkci
o Mít povědomí o těle, jeho růstu, vývoji
o Správně vyslovovat, vytvořit jednoduchý rým
o Naučit se zpaměti krátké texty, reprodukovat
o Poznat napsané své jméno
o Záměrně se soustředit na činnost, udržet pozornost, dokončit ji
o Úmyslně si zapamatovat a vybavit text
o Rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím prostředí
o Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, vnímat, co si druhý přeje, potřebuje a vycházet mu vstříc
o Přizpůsobit se společnému programu
o Chovat se zdvořile, vážit si práce a úsilí druhých lidí
o Zvládat základní pěvecké a instrumentální dovednosti
o Vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý, pozoruhodný

Doplňkové aktivity:
 Výlet se základní školou
 Sourozenecké odpoledne
 Besídka pro maminky
 Návštěva zahradnictví
 Heršpická pouť – akce MČ Brno-jih

V úrovni kompetencí:
1) Pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí
2) Problém řeší na základě praktických zkušeností, vymýšlí nová řešení problémů
3) Průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivně ji používá
4) Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů ze svého okolí, dodržuje pochopená pravidla
5) Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, váží si práce i úsilí druhých


ČERVENEC

Vyjadřuje načervenalost plodů. Barva oranžová – slunce – liška.

Charakteristika:
Motivační příběh. Blok je zaměřen na význam slunce pro život na zemi, co je slunce, jak se před slunečním zářením chránit a proč. Rozvíjení fantazie a představivosti, svobodné tvořivosti, poznávání a určování základních geometrických tvarů a manipulace s nimi v prostoru, umět chápat prostorové pojmy a užívat je v praxi. Poznávání a určování různých druhů materiálů, upevňování pozitivního vztahu k různorodým činnostem a učení, vést děti k zájmu o získávání nových znalostí, chtít se dovědět něco nového. Upevňování a prohlubování znalostí o letních sportech, cestování, o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc, rozvíjení schopnosti odhadnout některá nebezpečí a snažit se jim vyhnout.

Činnosti:
o Výtvarné a tvořivé
o Manipulační
o Práce s obrázky, atlasy, časopisy
o Rozhovory, vyprávění, popisování podle obrázků
o Činnosti relaxační a odpočinkové
o Pohybové a dramatické
o Cvičení organizačních dovedností a schopností
o Hry s textilem, koláže, pokusy 
o Práce s fotkami
o Návštěva základní školy

Záměry a cíle:
o Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
o Osvojení poznatků o pohybových činnostech a jejich kvalitě
o Rozvoj poznatků, které předcházejí čtení a psaní
o Vytváření základů pro práci s informacemi
o Získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
o Ochrana osobního soukromí
o Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
o Vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a umění, k technickému prostředí
o Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, společností

Podtémata:
 Slunce je kulatá koule
 Už půjdu do školy
 Hurá na prázdniny
 Má to čtyři rohy …?

Očekávané výstupy:
o Zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí
o Zacházet s běžným sportovním náčiním
o Správně ovládat dech a tempo řeči, improvizovat
o Poznat základní geometrické tvary, umět je vyhledat v okolí, hledat podobnosti
o Řešit situace a problémy
o Vytvářet nesouhlas v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích
o Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci
o Utvořit si základní dětskou představu o společenských normách
o Chovat se přiměřeně a bezpečně, uvědomovat si nebezpečí a umět se mu vyhnout

Doplňkové aktivity:
 Návštěva základní školy
 Sportovní olympiáda
 Loučení se školáky
 Konec roku

V úrovni kompetencí:
1) Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky, oceňovat výkony druhých
2) Užívá logických, matematických i empirických postupů
3) Hovoří ve vhodně formulovaných větách, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
4) Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné chování umí odmítnout
5) Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých


7) Evaluační systém

Jde o průběžné vyhodnocení vzdělávacích činností, situací a podmínek v MŠ, které nám  poskytuje zpětnou vazbu. Je to cílená, záměrná, připravovaná a systematická činnost, jejíž výsledky využíváme pro další práci a její zlepšování.

Oblasti evaluace:
1) Naplňování cílů programu
2) Kvalita podmínek vzdělávání
3) Obsah vzdělávání
4) Práce pedagogů
5) Výsledky vzdělávání

1) Naplňování cílů programu

Co
- zda ŠVP PV vychází z RVP PV a respektuje obsah a podmínky
- zda vychází z podmínek MŠ
- zda tvoří ucelený celek a pedagogové mu rozumí
- počítá se spoluprací s ostatními partnery
- zda je otevřeným dokumentem a umožňuje další rozvoj školy

Jak a kdy
- konzultace, rozhovory, pedagogické porady – průběžně
- osobní záznamy - shrnutí 1x ročně

Kdo
- ředitelka, učitelka

2) Kvalita podmínek vzdělávání

Co
- věcné podmínky
- životospráva
- psychosociální podmínky
- organizace chodu
- spoluúčast rodičů
- řízení školy

Jak a kdy
- rodiče – vstupní dotazník pro nové děti, na začátku roku 1x
- rodiče – sešit připomínek – průběžně
- rodiče – schránka důvěry – průběžně
- rodiče – anketa k danému tématu – cíleně, dle potřeby
- dotazník pedagogové – 1x ročně
- SWOT analýza – 1x ročně

Kdo
- pedagogové, rodiče, provozní zaměstnanci

3) Obsah vzdělávání

Co
- integrované bloky
- zda TVP vychází ze ŠVP a zda je v souladu
- zda jsou bloky vhodně postaveny a poskytují pedagogovi dostatek nabídky pro vlastní tvořivost a improvizaci
- zda vytváří prostor pro individuální práci

Jak a kdy
- zaznamenávání poznámek, postřehů, zkušeností – průběžně
- pedagogické porady – průběžně
- rozhovory – podle potřeby
- závěrečné shrnutí – 1x ročně

Kdo
- pedagogové

4) Práce pedagogů

Co
- kvalifikovanost, komunikativnost, týmová práce, samostudium, umění naslouchat, řešení problémů, připravenost, profesionalita, empatie

Jak a kdy
- osobní portfolio – začátek roku
- hospitace – průběžně
- pedagogické porady – průběžně

Kdo
- ředitelka, učitelka

5)Výsledky vzdělávání

Co
- hodnocení individuálních pokroků každého dítěte, jejich rozvoj, znalost získaných poznatků

Jak a kdy
- záznamy o dětech – průběžně
- pracovní listy – průběžně
- diagnostika – 2x ročně
- individuální plány – podle potřeby

Kdo
- pedagogové